باز کردن منو اصلی

ویکی β

Alpine meadow

alpine meadow(مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل)

واژه بیگانه:

alpine meadow

واژه مصوب:

چمنزار آلپی

تعریف:

چمنزاری که پوشش گیاهی آن با شرایط مناطق مرتفع سازگار است