باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Alternative activity

alternative activity(اعتیاد)

واژه بیگانه:

alternative activity

واژه مصوب:

فعالیت جایگزین

تعریف:

مجموعه‌فعالیت‌های پیشگیرانه‌ای که فرصت حضور در محیط‌های جدید و ایمن و عاری از مواد را به افراد می‌دهد و از احتمال گرایش آنها به مصرف مواد می‌کاهد