باز کردن منو اصلی

ویکی β

Ambidentate

ambidentate(شیمی)

واژه بیگانه:

ambidentate, ambident

واژه مصوب:

دوسردندانه

تعریف:

گونه‏ای شیمیایی یا مولکولی که دو موضع فعال متفاوت دارد و هریک از آنها می‌تواند به‌طور جداگانه تشکیل پیوند دهد