باز کردن منو اصلی

ویکی β

amnion(زیست‏شناسی)

واژه بیگانه:

amnion

واژه مصوب:

درون‏شامۀ رویان

تعریف:

کیسه‏ای که رویان در آن قرار دارد|||متـ . درون‏شامه 1، کیسۀ آب، مشیمۀ درونی