باز کردن منو اصلی

ویکی β

Amorphous


amorphous(شیمی)

واژه بیگانه:

amorphous

واژه مصوب:

اَریخت

تعریف:

ویژگی یک جامد غیرمتبلور


amorphous(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

amorphous

واژه مصوب:

اَریخت

تعریف:

ویژگی یک جامد غیرمتبلورamorphous(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

amorphous

واژه مصوب:

اَریخت

تعریف:

ویژگی یک جامد غیرمتبلور