باز کردن منو اصلی

ویکی β

Analytic database

analytic database(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

analytic database

واژه مصوب:

پایگاه‌دادة تحلیلی

تعریف:

نوعی سامانة فقط خواندنی که سوابق مربوط به سنجه‌های کسب‌وکار را نگهداری می‌کند