باز کردن منو اصلی

ویکی β

Anarchic/ anarchical


anarchic/ anarchical(جامعه‌شناسی)

واژه بیگانه:

anarchic/ anarchical

واژه مصوب:

اقتدارگریختی

تعریف:

مربوط به اقتدارگریزی


anarchic/ anarchical(علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

واژه بیگانه:

anarchic/ anarchical

واژه مصوب:

اقتدارگریختی

تعریف:

مربوط به اقتدارگریزی