باز کردن منو اصلی

ویکی β

anation(شیمی)

واژه بیگانه:

anation

واژه مصوب:

آنیون‌دار کردن

تعریف:

نشاندن یک لیگاند آنیونی مانند _Cl به‌ جای یک لیگاند بدون بار، مانند H2O ، در یک واکنش شیمیایی