باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

angioma(علوم پایۀ پزشکی)

واژه بیگانه:

angioma, endothelioma angiomatosum, vascular tumor

واژه مصوب:

رگ‌تود

تعریف:

تودینه‌ای که از رگ‌های خونی و تنابه‌ای تشکیل شده باشد