باز کردن منو اصلی

ویکی β

Angle strain

angle strain(شیمی)

واژه بیگانه:

angle strain

واژه مصوب:

کُرنش زاویه‌ای

تعریف:

حالتی که در آن زاویۀ پیوند از مقدار معمول آن دور شده باشد