باز کردن منو اصلی

ویکی β

Angular magnification

angular magnification(فیزیک- اپتیک)

واژه بیگانه:

angular magnification

واژه مصوب:

درشت‌نمایی

تعریف:

نسبت زاویۀ دید یک شی‏ء با دستگاه نوری بر زاویۀ دید همان شی‏ء بدون دستگاه نوری