باز کردن منو اصلی

ویکی β

Anhedral


anhedral(زمین‏شناسی)

واژه بیگانه:

anhedral 1

واژه مصوب:

بی‌وجه

تعریف:

ویژگی بلوری که فاقد وجوه بلوری است|||متـ . بیگانه‌ریخت xenomorphic, allotriomorphic


anhedral(حمل‏ونقل هوایی)

واژه بیگانه:

anhedral 2

واژه مصوب:

زاویۀ هشتی

تعریف:

زاویۀ منفی بین محور عرضی هواگَرد و محور طولی یا دُمِ افقی|||متـ . هشتی