باز کردن منو اصلی

ویکی β

Anilingus

anilingus(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

anilingus, anulingus, anilinctus

واژه مصوب:

مقعدلیسی

تعریف:

تحریک جنسی از طریق تماس زبان با مقعد