باز کردن منو اصلی

ویکی β

Animalia

Animalia(جانور‌شناسی)

واژه بیگانه:

Animalia

واژه مصوب:

جانوران

تعریف:

سلسله‌ای از اندامگان‌های پُریاخته که از رویان تکوین می‌یابند |||متـ . پُریاختگان Metazoa