باز کردن منو اصلی

ویکی β

Aniseikonia

aniseikonia(پزشکی)

واژه بیگانه:

aniseikonia

واژه مصوب:

ناهمگون‏تصویری

تعریف:

نوعی نقصان بینایی که در آن اندازه و شکل تصویر ایجادشده در شبکیۀ هریک از دو چشم با هم متفاوت است