باز کردن منو اصلی

ویکی β

Anomalous


anomalous(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

anomalous 1

واژه مصوب:

سامان‌گریز

تعریف:

مربوط به سامان‌گریزی


anomalous(پزشکی)

واژه بیگانه:

anomalous 2

واژه مصوب:

ناهنجار

تعریف:

ویژگی آنچه انحراف آشکار از وضع طبیعی دارد