باز کردن منو اصلی

ویکی β

Anterior talocrural region

anterior talocrural region(علوم تشریحی)

واژه بیگانه:

anterior talocrural region, regio talocruralis anterior

واژه مصوب:

ناحیۀ ساقی ‌ـ‌ قاپی پیشین

تعریف: