باز کردن منو اصلی

ویکی β

Antibody engineering

antibody engineering(زیست‌شناسی-پروتگان‌شناسی)

واژه بیگانه:

antibody engineering

واژه مصوب:

مهندسی پادتن

تعریف:

دستکاری پادتن‌های تک‌دودمانی بیگانۀ تولیدشده در یاخته‌های جانوری با هدف استفادۀ درمانی در انسان