باز کردن منو اصلی

ویکی β

Antiferromagnetism


antiferromagnetism(شیمی)

واژه بیگانه:

antiferromagnetism

واژه مصوب:

پادفِرّومغناطیس

تعریف:

خاصیت برخی مواد مغناطیسی که در آنها گشتاورهای مغناطیسی اتمی پادموازی هستند و همدیگر را خنثی می‏کنند


antiferromagnetism(فیزیک)

واژه بیگانه:

antiferromagnetism

واژه مصوب:

پادفِرّومغناطیس

تعریف:

خاصیت برخی مواد مغناطیسی که در آنها گشتاورهای مغناطیسی اتمی پادموازی هستند و همدیگر را خنثی می‏کنند