باز کردن منو اصلی

ویکی β

Application program interface

application program interface(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

application program interface

واژه مصوب:

میانای برنامۀ کاربردی

تعریف:

میانای سامانۀ عامل و برنامه‌های کاربردی که نحوۀ ارتباط این دو را با یکدیگر مشخص می‌کند |||اختـ . م. ب. ک. API