باز کردن منو اصلی

ویکی β

Arboreal

arboreal(کشاورزی- علوم باغبانی)

واژه بیگانه:

arboreal

واژه مصوب:

درختی

تعریف:

ویژگی سازگاری با زندگی در درخت یا در میان درختان