باز کردن منو اصلی

ویکی β

Argentometry

argentometry(شیمی)

واژه بیگانه:

argentometry

واژه مصوب:

نقره‌سنجی

تعریف:

نوعی اندازه‌گیری حجمی که در آن از رسوب‌ شدن نمک‌های نقره، کرومات یا کلرید، استفاده می‌کنند