باز کردن منو اصلی

ویکی β

armour(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

armour

واژه مصوب:

زره

تعریف:

پوششی شامل نوار یا سیم‌های فلزی برای حفاظت از بافه‌ها/ کابل‌ها در برابر آسیب‌های مکانیکی