باز کردن منو اصلی

ویکی β

Aroma compounds

aroma compounds(علوم و فنّاوری غذا)

واژه بیگانه:

aroma compounds, aroma volatiles

واژه مصوب:

ترکیبات عطری

تعریف:

ترکیبات آلی دارای ساختار حلقوی مزدوج