باز کردن منو اصلی

ویکی β

Artificial flavouring

artificial flavouring(علوم و فنّاوری غذا)

واژه بیگانه:

artificial flavouring

واژه مصوب:

عطروطعم مصنوعی

تعریف:

مخلوطی حاوی یک یا چند ترکیب مصنوعی که طعم آنها تاکنون در مواد طبیعی شناسایی نشده است