باز کردن منو اصلی

ویکی β

Asset accumulation

asset accumulation(اقتصاد)

واژه بیگانه:

asset accumulation

واژه مصوب:

انباشت دارایی

تعریف:

افزایش ارزش دارایی مالی و سرمایه‌گذاری‌ها در طول زمان در جریان فرایندی متکی بر پس‌انداز و کسب بازده