باز کردن منو اصلی

ویکی β

Assignment

assignment(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

assignment

واژه مصوب:

نسبت‌دهی

تعریف:

عملی که در آن مقداری مشخص را به یک متغیر در برنامه می‌دهند