باز کردن منو اصلی

ویکی β

Association rule

association rule(آمار)

واژه بیگانه:

association rule

واژه مصوب:

قاعدۀ پیوند

تعریف:

روابط و وابستگی‌های متقابل بین گردایۀ بزرگی از مجموعۀ اقلام