باز کردن منو اصلی

ویکی β

Asymmetric induction

asymmetric induction(شیمی)

واژه بیگانه:

asymmetric induction

واژه مصوب:

القای بی‏تقارنی

تعریف:

شکل‏گیری یک انانتیومر (enantiomer) یا دیاستریوایزومر (diastereoisomer) که به علت تأثیر القایی دستوارۀ مبنا بیش از دیگر انواع همپارها امکان‏پذیر است