باز کردن منو اصلی

ویکی β

Asymmetry


asymmetry(شیمی)

واژه بیگانه:

asymmetry

واژه مصوب:

بی‌تقارنی

تعریف:

وضعیتی که در آن جسم هیچ نظمی ندارد و با هیچ عنصر تقارنی، مانند نقطه و محور و صفحه، نمیتوان بخشی از آن را متناظر با بخش دیگری در نظر گرفت


asymmetry(فیزیک)

واژه بیگانه:

asymmetry

واژه مصوب:

بی‌تقارنی

تعریف:

وضعیتی که در آن جسم هیچ نظمی ندارد و با هیچ عنصر تقارنی، مانند نقطه و محور و صفحه، نمیتوان بخشی از آن را متناظر با بخش دیگری در نظر گرفت