باز کردن منو اصلی

ویکی β

Asynchronous learning

asynchronous learning(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

asynchronous learning

واژه مصوب:

یادگیری ناهم‌زمان

تعریف:

برنامه‏ای آموزشی که در آن یاددهنده و یادگیرنده به‌طور هم‌زمان شرکت ندارند