باز کردن منو اصلی

ویکی β

atom(شیمی)

واژه بیگانه:

atom

واژه مصوب:

اتم

تعریف:

تک‏ساختاری که واحد اساسی هر عنصر شیمیایی است