باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Atomic polarization

atomic polarization(فیزیک)

واژه بیگانه:

atomic polarization

واژه مصوب:

قطبش اتمی

تعریف:

قطبش ناشی از تغییر شکل توزیع بار الکتریکی بین اتم‌های متفاوت در مولکول‌ها