باز کردن منو اصلی

ویکی β

Attachment


attachment(شیمی)

واژه بیگانه:

attachment 1

واژه مصوب:

اتصال 2

تعریف:

تبدیل یک واحد مولکولی فقط با تشکیل یک پیوند دومرکزی به واحد مولکولی دیگر، بی‏آنکه در پیوندهای جزء مورد عمل تغییری روی دهد


attachment(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

attachment 2

واژه مصوب:

پیوست

تعریف:

پرونده‏ای که به همراه پیام‏نگار فرستاده یا دریافت می‏شودattachment(روان‏شناسی)

واژه بیگانه:

attachment 3

واژه مصوب:

دلبستگی

تعریف:

گرایش کودک به برقراری ارتباط نزدیک و صمیمانه با برخی از افراد و احساس امنیت بیشتر در حضور آنها، مانند ارتباط فرزند با والدین