باز کردن منو اصلی

ویکی β

Attitude gyro

attitude gyro(هوافضا)

واژه بیگانه:

attitude gyro

واژه مصوب:

چرخش‌نمای وضعیت

تعریف:

ابزاری چرخش‌نمابنیان که وضعیت جسم پرنده را نسبت به سامانۀ مختصات مرجع تا 360 درجه نشان می‌دهد