باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Audibility

audibility(شنوایی‌‌شناسی)

واژه بیگانه:

audibility

واژه مصوب:

شنید‌پذیری

تعریف:

قابلیت شنیده شدن صدا