باز کردن منو اصلی

ویکی β

Audiometrician

audiometrician(پزشکی)

واژه بیگانه:

audiometrician

واژه مصوب:

سنجشگر شنوایی

تعریف:

متخصص در اندازه‏گیری میزان شنوایی