باز کردن منو اصلی

ویکی β

Auroral zone

auroral zone(ژئوفیزیک)

واژه بیگانه:

auroral zone

واژه مصوب:

زون شفقی

تعریف:

نواری تقریباً دایره‌ای در پیرامون قطب‌های زمین‌مغناطیسی که بیشترین فعالیت شفقی در آن رخ می‌دهد