باز کردن منو اصلی

ویکی β

Autoxidation

autoxidation(شیمی)

واژه بیگانه:

autoxidation

واژه مصوب:

خوداُکسایش

تعریف:

واکنشی اُکسایشی که خودکاتالیز و خودبه‏خودی باشد