باز کردن منو اصلی

ویکی β

Avatar(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

Avatar

واژه مصوب:

چهرک

تعریف:

تصویری در محیط‌های مجازی که نشان‏دهندۀ هریک از افراد فعال در آن محیط است