باز کردن منو اصلی

ویکی β

Back office operationsمحتویات

back office operations(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

back office operations

واژه مصوب:

عملیات پس‌خان

تعریف:

← پس‌خان


back office operations(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

back office operations

واژه مصوب:

عملیات پس‌خان

تعریف:

← پس‌خانback office operations(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

back office operations

واژه مصوب:

عملیات پس‌خان

تعریف:

← پس‌خانback office operations(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

back office operations

واژه مصوب:

عملیات پس‌خان

تعریف:

← پس‌خان