باز کردن منو اصلی

ویکی β

Backbone network


backbone network(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

backbone network, backbone

واژه مصوب:

مازه

تعریف:

شبکه‏ای با ظرفیت مجراهای ارتباطی زیاد که به‌عنوان ستون فقرات یک شبکۀ بزرگ، شبکه‏های کوچک‌تر را به یکدیگر مرتبط سازد


backbone network(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

backbone network, backbone

واژه مصوب:

مازه

تعریف:

شبکه‏ای با ظرفیت مجراهای ارتباطی زیاد که به‌عنوان ستون فقرات یک شبکۀ بزرگ، شبکه‏های کوچک‌تر را به یکدیگر مرتبط سازد