باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Backing strip


backing strip(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

backing strip

واژه مصوب:

تسمۀ پشت‌بند

تعریف:

پشت‌بندی به شکل تسمه یا نوار فلزی کربنی یا سرامیکی که پس از جوشکاری از کار جدا میشود یا همان‌جا باقی می‌ماند


backing strip(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

backing strip

واژه مصوب:

تسمۀ پشت‌بند

تعریف:

پشت‌بندی به شکل تسمه یا نوار فلزی کربنی یا سرامیکی که پس از جوشکاری از کار جدا میشود یا همان‌جا باقی می‌ماند