باز کردن منو اصلی

ویکی β

Band spectrum


band spectrum(فیزیک)

واژه بیگانه:

band spectrum

واژه مصوب:

طیف نواری

تعریف:

طیفی که شامل خطوط جذبی یا گسیلی بسیار نزدیک به هم یا هم‌پوشان است


band spectrum(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

band spectrum

واژه مصوب:

طیف نواری

تعریف:

طیفی که شامل خطوط جذبی یا گسیلی بسیار نزدیک به هم یا هم‌پوشان است