باز کردن منو اصلی

ویکی β

Basket peg

basket peg(اقتصاد)

واژه بیگانه:

basket peg

واژه مصوب:

قفل سبدی

تعریف:

سیاست قفل کردن پول ملی به سبدی از چند ارز با وزن‌های مختلف