باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Benthic fish


benthic fish(اقیانوس‌شناسی)

واژه بیگانه:

benthic fish

واژه مصوب:

ماهی کف‌زی

تعریف:

نوعی ماهی که در کف یا نزدیک کف دریا زندگی می‌کند


benthic fish(جانور‌شناسی)

واژه بیگانه:

benthic fish

واژه مصوب:

ماهی کف‌زی

تعریف:

نوعی ماهی که در کف یا نزدیک کف دریا زندگی می‌کند