باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Bilateral symmetry


bilateral symmetry(اقیانوس‌شناسی)

واژه بیگانه:

bilateral symmetry, bilateral body symmetry

واژه مصوب:

تقارن دوسویه

تعریف:

تقارن طولی ساختار بدن جانور به‌صورتی‌که هر قسمت تقریباً تصویر آیینه‌ای طرف دیگر است


bilateral symmetry(جانور‌شناسی)

واژه بیگانه:

bilateral symmetry, bilateral body symmetry

واژه مصوب:

تقارن دوسویه

تعریف:

تقارن طولی ساختار بدن جانور به‌صورتی‌که هر قسمت تقریباً تصویر آیینه‌ای طرف دیگر استbilateral symmetry(زمین‌شناسی)

واژه بیگانه:

bilateral symmetry, bilateral body symmetry

واژه مصوب:

تقارن دوسویه

تعریف:

تقارن طولی ساختار بدن جانور به‌صورتی‌که هر قسمت تقریباً تصویر آیینه‌ای طرف دیگر است