باز کردن منو اصلی

ویکی β

Bimodal distribution


bimodal distribution(شیمی)

واژه بیگانه:

bimodal distribution

واژه مصوب:

توزیع دوشیوه‌ای

تعریف:

نوعی توزیع احتمال پیوسته (continuous probability distribution) که در آن دو شیوۀ متفاوت به کار رفته باشد


bimodal distribution(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

bimodal distribution

واژه مصوب:

توزیع دوشیوه‌ای

تعریف:

نوعی توزیع احتمال پیوسته (continuous probability distribution) که در آن دو شیوۀ متفاوت به کار رفته باشد