باز کردن منو اصلی

ویکی β

Binocular visual field

binocular visual field(پزشکی)

واژه بیگانه:

binocular visual field

واژه مصوب:

میدان بینایی دوچشمی

تعریف:

میدان بینایی مرکب که همان میدان بینایی مشترک بین دو چشم است