باز کردن منو اصلی

ویکی β

Bioadhesive polymer


bioadhesive polymer(شیمی)

واژه بیگانه:

bioadhesive polymer

واژه مصوب:

بسپار زیست‌چسب

تعریف:

مادۀ بسپاری طبیعی که توانایی اتصال به سطح بافت‌های زنده را دارد|||متـ . بسپار زی‌چسب


bioadhesive polymer(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

bioadhesive polymer

واژه مصوب:

بسپار زیست‌چسب

تعریف:

مادۀ بسپاری طبیعی که توانایی اتصال به سطح بافت‌های زنده را دارد|||متـ . بسپار زی‌چسبbioadhesive polymer(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

bioadhesive polymer

واژه مصوب:

بسپار زیست‌چسب

تعریف:

مادۀ بسپاری طبیعی که توانایی اتصال به سطح بافت‌های زنده را دارد|||متـ . بسپار زی‌چسب